Arxiu mensual: octubre de 2017

CONSULTA PÚBLICA AIGUA I CLAVEGUERAM

Termini de presentació de suggeriments o observacions: del 13 d’octubre a l’1 de novembre de 2017.

L’Ajuntament de Benifairó de les Valls, considera necessari i oportú aprovar una nova ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICI D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS I DE CLAVEGUERAM I ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS per a adequar el contingut de la vigent norma reglamentària al nou model de prestació dels serveis.
En relació amb esta qüestió, s’obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, fins el 1 de novembre de 2017 en la pàgina web municipal (www.benifairovalls.es) i en el tauler d’edictes electrònic d’este Ajuntament, a fi de demanar l’opinió dels veïns per la futura norma sobre les qüestions següents:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
Els suggeriments o observacions hauran de presentar-se en el termini d abans indicat, dirigides a l’alcaldia de l’ajuntament indicant de forma expressa que es referixen a la consulta pública prèvia sobre “canvis en la prestació del servei d’abastiment d’aigua i clavegueram”, i podran presentar-se a través de qualssevol dels registres públics de Benifairó de les Valls o d’aquesta pàgina web.
Benifairó de les Valls, 13 d’octubre de 2017.
L’alcalde,
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Comunicació Alcaldia