EXEMPCIO DE L’IBI RÚSTIC DE L’ANY 2022 EN CAS DE REDUCCIÓ, ALMENYS,  DEL 30 % DELS INGRESSOS AL 2021

Al Reial Decret  4/2022, de 15 de març del Govern de l’Estat  s’adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera, i regula l’exempció en les quotes de l’Impost sobre Béns immobles (IBI) de naturalesa rústica corresponent a l’exercici 2022.
Els contribuents poden sol·licitar l’exempció (no es automàtica) i han d’acreditar que:

 • Els béns immobles rústics, estan afectes al desenvolupament d’explotacions agrícoles o ramaderes.
 • Els propietaris dels béns rústics són els titulars de d’explotacions agrícoles
  o ramaderes.
 • Els titulars de les explotacions han patit en l’exercici 2021, pèrdues d’ingressos
  agrícoles, respecte a la mitjana dels 3 últims anys, almenys del 30 %

El model d’imprès per tramitar la sol·licitud d’exempció està a la pàgina web de l’Ajuntament www.benifairovalls.com .

 • Tramitació de la sol·licitud:
  • Les sol·licituds presentades abans de l’1 de juny, si es concedeix l’exempció, es donarà de baixa el rebut abans de l’inici període de voluntària.
  • Les presentades després de l’1 de juny, si es concedeix l’exempció, es
   procedirà a donar de baixa el rebut o en el cas que les quotes hagueren sigut abonades tramitar la devolució.
 • Lloc de presentació: En les oficines del Servei de Gestió Tributària de Diputació, a l’Ajuntament o a  través de l’Oficina Virtual de Recaptació de la Diputació
 • Requisits de les sol·licituds.
  • Els contribuents hauran d’emplenar les dades de la sol·licitud i aportar la següent documentació acreditativa:
  • Còpia de les declaracions tributàries o documents públics, que acrediten els ingressos consignats en la sol·licitud.
  • Còpia de la presentació del mod (900D) de canvi de titularitat, si el titular del rebut és incorrecte i no coincideix amb el titular de l’explotació.
  •  Certificat de la titularitat del compte bancari, si sol·licita la devolució