Obert el procediment per a la licitació de l’explotació de la cafeteria de la Casa de la Cultura i Llar dels Jubilats

Fins el 20 de març es poden presentar ofertes per a la licitació de l’explotació de la cafeteria de la Casa de Cultura i LLar dels Jubilats.

El procediment es totalment telemàtic i, degut a la nova normativa de contractació, es obligatori portar-lo a terme mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic a la que es pot accedir des de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls o per aquest enllaç

Contractació cafeteria Casa de la Cultura

Els documents de referencia son els següents:
Resolució Alcaldia
Plec de prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives particulars