Obert termini per inscriure’s en la Borsa de Monitors -Socorristes

ANUNCI
Convocatòria Borsa treball. Socorristes-monitors piscina municipal.

L’Alcaldia, per resolució de 27/04/2021, ha aprovat la convocatòria per a la constitució d’una borsa
de Treball de monitors-socorristes de la piscina municipal.
Els/les interessats/es podran presentar sol·licitud en la forma prevista en les Bases durant el termini
de 10 dies naturals a comptar del següent a la publicació de les bases en el BOP de València, i que comença el 13 de maig i acabarà el 26 de maig.

20220427_1. Bases

20220512_Instància participació borsa monitors-socorristes