I Pla de Promoció de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana 2023 – 2026

El foment de la titularitat compartida en explotacions agràries implica promoure la igualtat de domes i homes perquè la gestió, l’assumpció del risc i la direcció de l’explotació agrària serà de les dues persones titulars.

Pla de promoció dones rurals

Titularitat compartida