CONEIX ELS TEUS DRETS, i defensa’ls!

Informa’t dels teus drets com a persona consumidora o usuària. Les organitzacions de consumidors i les administracions podem ajudar-te.