Consulta prèvia Catàleg de Béns i Espais Protegits

Vist l’expedient 127/2022 instruït per a la sol·licitud d’aprovació del catàleg de béns i espais protegits.
Considerant l’article 51 del Text Refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat per Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, abans de l’elaboració de l’esborrany del pla,
Està obert el termini per efectuar a través del portal web una consulta pública prèvia per espai de vint dies en relació amb un document en el qual s’indique de manera succinta els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius del pla i les possibles solucions alternatives.
Atès que pels serveis tècnics municipals s’ha elaborat document, que s’adjunta al present anuci en el qual s’indica de manera succinta els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la
necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius del pla i les possibles solucions alternatives.
Es fa públic, el present anunci junt amb el document elaborat al portal web municipal per un termini de vint dies hàbils comptats des de l’endemà de la seua publicació al Tauler d’Anuncis electrònic (fins al 31 de maig).

20220502_CP_Cataleg_Benifairo_220330 (1)

 

Obert termini per inscriure’s en la Borsa de Monitors -Socorristes

ANUNCI
Convocatòria Borsa treball. Socorristes-monitors piscina municipal.

L’Alcaldia, per resolució de 27/04/2021, ha aprovat la convocatòria per a la constitució d’una borsa
de Treball de monitors-socorristes de la piscina municipal.
Els/les interessats/es podran presentar sol·licitud en la forma prevista en les Bases durant el termini
de 10 dies naturals a comptar del següent a la publicació de les bases en el BOP de València, i que comença el 13 de maig i acabarà el 26 de maig.

20220427_1. Bases

20220512_Instància participació borsa monitors-socorristes

Obert termini per inscriure`s en la borsa d’auxiliars administratius per treballar a l’AJuntament

ANUNCI
Convocatòria Borses treball. Auxiliar administratiu
L’Alcaldia, per resolució de 27/04/2021, ha aprovat la convocatòria per a la constitució d’una borsa
de Treball d’auxiliars administratius.
Els/les interessats/es podran presentar sol·licitud en la forma prevista en les Bases durant el termini
de 10 dies naturals a comptar del següent a la publicació de les bases en el BOP de València. (Des del 13 fins al 26 de maig)

20220427_1. Bases-AUXADM

20220512_Instància participació borsa Auxiliars Administratius