L’Ajuntament obri el termini d’exposició i participació pública de la versió preliminar del PGOU Estructural 2018

D’acord amb l’acord del Ple de data 30 de juliol de 2018, i de conformitat amb l’article 53 de Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, es fa públic l’anunci d’exposició i participació pública i consultes de la versió preliminar del Pla General Estructural incloent l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic i la resta de documents exigibles per la normativa sectorial, per termini de 45 dies a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci en el DOCV.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals (Plaça de l’Ajuntament, 1 de Benifairó de les Valls, de 9 a 14h) i en la pàgina web municipal, perquè es formulen les al·legacions que s’estimen pertinents i, prèvia acreditació com a públic interessat, omplir l’enquesta de valoració de les unitats de paisatge, recursos paisatgístics i model de ciutat. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament: http://benifairodelesvalls.sedelectronica.es o en aquest el enllaç directe

Enllaç al PGOU Estructural 2018